SDS YÖNETMELİĞİ

 

  28 Mayıs 2015 tarih ve 2015/830 sayılı Yönetmelik
REACH Ek-2 değişikliği (Yönetmelik No: 453/2010).
Uygulama tarihi: 1 Haziran 2015
Piyasada bulunan ürünler için 1 Haziran 2017 tarihine kadar bu yönetmelik kapsamında değişiklik yapılmasına gerek yoktur.


  20 Mayıs 2010 tarih ve 453/2010 sayılı Yönetmelik
SDS'nin hazırlanış şekli.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden sonraki 20. günde yürürlüğe girmiştir.
Zorunlu uygulama:

•    Madde tedarikçi için 1 ° Aralık 2010 tarihinden itibaren;
•    Karışım tedarikçileri için 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren.


  ECHA: Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması konusunda konusunda rehber
Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması konusunda rehber (Ağustos 2015)


  ECHA: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve maruz kalma senaryoları (2011)
Mini rehber ECHA genişletilmiş güvenlik bilgi formları (ne yapmalı): Bilgi Sayfası eSDS.


TLV

Direktif 2017/2398 / AB, 12 Aralık 2017
Gerekli OEL Güncelleme listesi (Çalışanların işteki kanserojen veya mutajenlere maruz kalma risklerine karşı korunması hakkında)


  Direktif 2017/164 / AB, 31 Ocak 2017
GGerekli OEL güncellenmiş listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)


  17 Aralık 2009 tarihli 2009/161 / AB Yönergesi
Gerekli OEL güncellenmiş listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)


  7 Şubat 2006 tarih ve 2006/15 / EC sayılı Direktif
Gerekli OEL güncellenmiş listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)


  8 Haziran 2000 tarih ve 2000/39 / EC sayılı Direktif
Gerekli OEL güncellenmiş listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)


  7 Nisan 1998 tarih ve 1998/24 / EC sayılı Direktif
Gerekli OEL güncellenmiş listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)


  Directive 1991/322/ECE del 29 May 1991
Gerekli OEL ilk listesi (çalışma ortamında maruz kalma eşikleri)

Ulusal uygulamalar:
OSHA web sitesi link >> http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points
TLV ACGIH 2013: http://www.aidii.it/eng/index.php


VOC

 

  21 Nisan 2004 tarih ve 2004/42 / CE sayılı Direktif
Bazı boya ve verniklerde organik çözücülerin kullanımı ve araç tamir ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının sınırlandırılması


  11 Mart 1999 tarih ve 1999/13 / EC sayılı Direktif
Bazı aktivitelerde ve bazı tesislerde organik solvent kullanımı nedeniyle uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının sınırlandırılması


SEVESO DİREKTİFİ VE EMİSYONLAR

 

  4 Temmuz 2012 tarihli 2012/18 / AB Yönergesi (SEVESO III)
Tehlikeli maddeleri içeren büyük kaza tehlikelerinin kontrolü, 96/82 / EC sayılı Konsey Direktifinin değiştirilmesi ve sonradan iptal edilmesi.


  16 Aralık 2003 tarihli 2003/105 / EC sayılı Direktif
1996/82 / EC sayılı Direktifin Değiştirilmesi


  6 Aralık 1996 tarih ve 1996/82 / EC sayılı Direktif (Seveso 2)
İlgili kazalarda tehlike yönetimi


DETERJANLAR

 

  CESIO A.I.S.E. Kılavuzu  25 Ocak 2008
Sürfaktanların parçalanabilirliği ile ilgili


  Yönetmelik (EC) No. 20 Haziran 2006 - 907/2006
648/2004 sayılı Yönetmeliğin III. Ve VII. Eklerinin Uyarlanması


  C.E.S.I.O. rehberler  6 Şubat 2007
Deterjan Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin


  Yönetmelik (EC) No. 31 Mart 2004 tarih - 648/2004
Hazırlanan deterjanlar için standart yönetim


ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KİMYASALLARIN İTHALATI/İHRACATI

 

  Yönetmelik (EU) 2015/2229
649/2012 (EU) Sayılı yönetmelik Ek I değişikliği.
Zorunlu uygulama: 1° Şubat 2016’dan beri.


  7 Ağustos 2014 tarih ve 1078/2014 sayılı Yönetmelik
649/2012 (EU) Sayılı yönetmelik Ek I değişikliği.
Zorunlu uygulama: 1° Aralık 2014'ten beri.


  21 Mayıs 2014 tarih ve 167/2014 sayılı Yönetmelik
689/2008 (EC) Sayılı yönetmelik Ek I değişikliği.
Zorunlu uygulama: 1° Mayıs ayı 2014'ten beri.


  Yönetmelik (EU) No. 25 Ocak 2013 tarih ve 73/2013
Yönetmeliğin ek-1 ve ek-5 adaptasyonu. 689/2008 (PIC).
Zorunlu uygulama: 1° Nisan 2013'ten beri.


  4 Temmuz 2012 tarih ve 649/2012 (AB) sayılı Yönetmelik
Bu Yönetmelik, 68./2008 sayılı Yönetmeliği yürürlükten kaldırmaktadır.
Yürürlüğe girme: 16 Ağustos 2012
Zorunlu uygulama: 1° Mart 2014'ten beri.


  Yönetmelik No: 689/2008 uygulanması için teknik notlar rehberlik için.
Konsey Tüzüğünün uygulama kriterleri (EC) No.


  Yönetmelik (EC) No. 17 Haziran 2008 - 689/2008
Tehlikeli maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin hükümler (PIC)