Epy

453/2010 YÖNETMELİK NEDİR?

Bu Yönetmelik, Güvenlik Bilgi Formlarının derlenmesi için geçerli şartları içermektedir. 
20 Mayıs 2010 tarihli ve 451/2010 (AT) sayılı Tüzüğü değiştiren Yönetmelik (AB). REACH Ek II. 
1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, REACH Ek II, asıl Yönetmeliğin Ek II’siyle değiştirilecektir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMUNUN TASLAĞINDA BELİRTİLEN STANDARTLAR NELERDİR?

Güvenlik Bilgi Formunun hazırlanmasında, kimyasal maddelerin ve karışımların sınıflandırılması için uygulanan normatif referans belirtilmelidir.

 • Tehlikeli maddeler için Yönetmelik 1272/2008 ve 67/58 / CEE Direktifi;
 • Uygulanan norm uyarınca tehlikeli karışımlar için Yönetmelik 1272/2008 veya 1999/45 / CEE Direktifi.

Her biri için, güncellenmiş tüm normları listelemek yerine “ve daha fazla ayar” harfini eklemek yeterlidir. 
Ayrıca, yürürlükteki tüm yönetmelikler de belirtilmelidir: emisyonlar, VOC, REACH’e göre kısıtlamalar ve İzinler, deterjanlar, AB dışındaki ithalat / ihracat.

GBF HAZIRLAYACAK KİŞİLER HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenlik Bilgi Formu eğer biliniyorsa kamu kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını göz önüne alınarak yetkili kişiler tarafından doldurulmalıdır. 
Maddeleri ve karışımları piyasaya süren kişilerin, yetkili kişilerin, güncelleme yapanlar da dahil olmak üzere uygun eğitimi almaları sağlanmalıdır. 
Bölüm 1.3’te, güvenlik bilgi formundan sorumlu olan yetkili kişinin e-posta adresini belirtin.

FORMU HAZIRLAMA KONUSUNDA ZORUNLU KİŞİ KİMDİR?

Ürünü piyasaya sürmekten sorumlu kişidir. Bu nedenle, pazarlayan üretici, ürünün kendisi ile aynı adı taşıyorsa, kendi ismini, Avrupa Topluluğu dışındaki bir ülkeden geliyorsa ithalatçı ismini, piyasaya ekleme onun adına yapılırsa satıcı için de geçerlidir.

HANGİ DİLLERDE SDS HAZIRLANMALIDIR?

Güvenlik Bilgi Formu, REACH Tüzüğünün 31. maddesine göre, maddenin veya karışımın piyasaya sürüldüğü resmi bir dilde verilmelidir.

NE ZAMAN SDS SAĞLANMALIDIR?

Güvenlik Bilgi Formu, aşağıdaki durumlarda alıcıya ilk teslimattan önce veya aynı anda, ayrıca aşağıdaki durumlarda zorunlu olarak sağlanmalıdır:

 • Madde veya karışımlar 67/548 / CEE ve 1999/45 / CE Direktiflerine göre ve 1272/2008 sayılı yönetmeliğe göre  / tehlikeli / veya sınıflandırılmıştır;
 • Madde PBT veya vPvB’dir (bkz. Ek XIII);
 • Madde Ek XIV’e dahil edilmiştir (a. Ve b hariç) izne tabi olan maddeler)

Elektronik olarak ya da baskı olarak tedarik edilmek zorunda olan SDS ücretsizdir.
SDS, Kimyasal Güvenlik Raporunda (CSR) yer alan veri ve bilgilerle tutarlı olmalıdır.

ZARARLI OLMAYAN BİR ÜRÜNÜN SDS İNİ SUNMAK GEREKLİ MİDİR?

Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 1272/2018 uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması, fakat aşağıdaki durumlarda;

 1. Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
 2. En az bir madde için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 Kategori 2’deki kanserojen madde, Kategori 1A veya 1B veya 2’de üreme için toksik veya emzirme üzerine veya laktasyona etkisi, Kategori 1 Solunum veya cilt hassasiyeti 
 3. Maddenin ya da karışımın ek-13’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.
 4. Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmasının dışında AdayListede yer alan bir madde;
 5. Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,

Elektronik olarak ya da baskı olarak tedarik edilmek zorunda olan SDS ücretsizdir.

SDS HANGİ DURUMLARDA GÜNCELLENMELİDİR?

Tedarikçiler, aşağıdaki durumlarda Güvenlik Bilgi Formlarını gecikmeden güncellemek zorundadır:

 • Risk yönetim önlemlerini etkileyebilecek bilgiler veya zararlara ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde,
 • Bir izin verildiğinde veya reddedildiğinde;
 • Bir kısıtlama getirildiğinde.

“Revizyon: (tarih)” olarak tarihlendirilen ve tanımlanan bilgilerin yeni sürümü, önceki on iki ay içinde madde veya müstahzar sağladıkları eski alıcılara, kağıt veya elektronik formatta ücretsiz olarak verilmelidir. Kayıt işleminden sonra yapılan herhangi bir güncellemede maddenin kayıt numarası dahil edilir.