Epy

MAP CLP 2022: DANE W 23 JĘZYKACH!

Dzięki MAP CLP Database możesz mieć na swoim pulpicie kompletne archiwum z ponad 4700 substancjami niebezpiecznymi, sklasyfikowanymi przez Wspólnotę Europejską i wymienionymi w rozporządzeniu CLP.

NORMA REFERENCYJNA

Załącznik VI do Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP), ze zmianami wymaganymi przez Rozporządzenie 2022/692 (XVIII ATP), opublikowany 16 lutego 2022 r.

GŁÓWNE FUNKCJE

Dla każdej substancji można przeglądać i drukować następujące informacje:

  • Nazwy i wszelkie synonimy we wszystkich językach Unii Europejskiej
  • CAS, kody CE i numer indeksu
  • Zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLP, załącznik VI)
  • Konkretne limity, współczynniki M i dane toksykologiczne
  • Klasyfikację ADR dla transportu drogowego, aktualizację ADR 2021
  • Klasyfikację zgodnie z IMDG Code dla transportu morskiego, amdt. 40/2020.