A BIZTONSÁGI ADATLAPOK EGYSZERŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Mindazok, akik biztonsági adatlapokat dolgoznak ki, nem csak egy törvény által előírt kötelességet teljesítenek, hanem megfelelő információkat szolgáltatnak az emberi egészség és a környezet védelméhez.
A biztonsági adatlapok mind a biztonságért felelős személyeknek, és mind azoknak a dolgozóknak szólnak, akik vegyszereket használnak.

Akkor szükséges biztonsági adatlapot szolgáltatni, amikor:

  • egy anyag vagy egy keverék veszélyes besorolással bír;
  • egy anyag perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB); vagy
  • egy anyag, a fent említett okoktól eltérő okok miatt. szerepel a REACH-rendelet szerinti engedélyezésre váró jelölt anyagok listáján.

 

Az olyan nem veszélyesnek besorolt keverékek esetében is, amelyek bizonyos százalékban veszélyes anyagokat tartalmaznak, szükséges biztonsági adatlapot szolgáltatni kérésre.
Amennyiben egy beszállító frissít egy biztonsági adatlapot, el kell küldenie azt minden olyan ügyfelének, aki az azt megelőző 12 hónap során vásárolt az anyagból, vagy a keverékből.

KÖVETELMÉNYEK A BIZTONSÁGI ADATLAPOKKAL KAPCSOLATOSAN

A biztonsági adatlapoknak három fontos követelménynek kell megfelelniük.

  • Teljesség: le kell ellenőrizni a biztonsági adatlapon formálisan szereplő információk teljességét (például nem elfogadottak az üresen hagyott mezők).
  • Következetesség: le kell ellenőrizni, hogy a biztonsági adatlap különböző szakaszaiban megadott információk egymással, vagy a biztonsági adatlap különböző szakaszaiban lévő információk az expozíciós forgatókönyvben megadottakkal megegyezzenek.
  • Helyesség: le kell ellenőrizni a biztonsági adatlapon megadott információk hitelességét. Ez egy, a biztonsági adatlapon kívül eső ellenőrzés. A tartalmazott információkat össze kell vetni az anyag/keverék mintájának elemzéséből származó analitikai adatokkal, vagy az adatbankokban feltüntetett információkkal.

 

A biztonsági adatlapok formátumát a 2015/830 rendelet (2015. május 28.) határozza meg és egy 16 szakaszra történő felosztást ír elő.
Erről a linkről letöltheti a rendeletet.
Az elkövetkező találkozások során együtt megtekintjük, hogy milyen információkat kell megadni a biztonsági adatlap egyes szakaszaiban.
Mi készen állunk…és Ön?
Várjuk Önt a biztonsági adatlap első szakaszára szánt találkozón.

https://www.epy.it/products/soluzioni-per-etichette-e-sds/?lang=en

Az 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 1. szakaszában?   1.1 - Termékazonosító 1.2 - Az anyag vagykeverék...
Read more...

A 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 2. szakaszában?
   2.1 -  Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2 -...
Read more...

A 3. SZAKASZ összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 3. szakaszában?
   3.1 - Az anyagra vonatkozó információk 3.2 -A...
Read more...

A 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 4. szakaszában? 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 4.2 A...
Read more...

Az 5. SZAKASZ: tűzvédelmi intézkedések

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 5. szakaszában? 5.1 Oltóanyagok 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó...
Read more...

A 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 6. szakaszában? 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti...
Read more...

A 7. SZAKASZ: kezelés és tárolás

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 7. szakaszában? 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2 A biztonságos...
Read more...

A 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 8. szakaszában? 8.1 Ellenőrzési paraméterek 8.2 Az expozíció...
Read more...

A 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 10. szakaszában? 10.1 - Reakciókészség 10.2 - Kémiai stabilitás 10.3 - A...
Read more...

A 14. SZAKASZ: szállításra vonatkozó információk

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 14. szakaszában? 14.1 - UN-szám 14.2 - Az ENSZ szerinti megfelelő...
Read more...

A 15. SZAKASZ: szabályozással kapcsolatos információk

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 15. szakaszában? 15.1 - Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos...
Read more...