Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 15. szakaszában?

15.1 - Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.2 - Kémiai biztonsági értékelés

Az 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 1. szakaszában?   1.1 - Termékazonosító 1.2 - Az anyag vagykeverék...
Read more...

A 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 2. szakaszában?
   2.1 -  Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2 -...
Read more...

A 3. SZAKASZ összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 3. szakaszában?
   3.1 - Az anyagra vonatkozó információk 3.2 -A...
Read more...

A 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 4. szakaszában? 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 4.2 A...
Read more...

Az 5. SZAKASZ: tűzvédelmi intézkedések

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 5. szakaszában? 5.1 Oltóanyagok 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó...
Read more...

A 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 6. szakaszában? 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti...
Read more...

A 7. SZAKASZ: kezelés és tárolás

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 7. szakaszában? 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2 A biztonságos...
Read more...

A 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem

Milyen adatokat kell megadnom a biztonsági adatlap 8. szakaszában? 8.1 Ellenőrzési paraméterek 8.2 Az expozíció...
Read more...

A 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 10. szakaszában? 10.1 - Reakciókészség 10.2 - Kémiai stabilitás 10.3 - A...
Read more...

A 14. SZAKASZ: szállításra vonatkozó információk

Milyen információkat kell megadnom a biztonsági adatlap 14. szakaszában? 14.1 - UN-szám 14.2 - Az ENSZ szerinti megfelelő...
Read more...